ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Last Updated: oktober 2018

 

1. Definitions

1.1      In dit document zullen de onderstaande termen geïnterpreteerd worden volgens de betekenissen de hieronder zijn toegekend.

a. "UNITO" betekent UNITO Smart Technologies Ltd., een vennootschap naar Hongaars recht, geregistreerd bij het handelsregister onder nummer 2311788, met als maatschappelijke zetel Unit 01,35/F, Cable TV Tower, Hoi Shing Road 9, Tseun Wan, NT, Hong Kong;

b. "product" of "producten" betekent keuken- en andere elektrische huishoudapparaten en alle aanverwante producten in de ruimste zin aangeboden of geleverd door UNITO;

c. "Klant" betekent elke natuurlijke persoon (in opdracht van zijn werkgever) of rechtspersoon die een bestelling plaatst voor de levering van producten.

 

2. Toepasselijkheid

2.1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van UNITO en/of op alle met UNITO gesloten overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan.

2.2      Deze voorwaarden zijn van toepassing op de uitsluiting van alle voorwaarden die door de Klant of een potentiële Klant worden gebruikt.

2.3      De Klant mag zich alleen op voorwaarden beroepen die afwijken van deze voorwaarden indien en voor zover deze door UNITO schriftelijk zijn aanvaard.

 

3. Offertes, bestellingen en contracten

3.1      Alle offertes van UNITO zijn vrijblijvend. Bestellingen en acceptaties van offertes door de Klant zijn echter onherroepelijk.

3.2      UNITO is alleen gebonden indien deze de aanvaarding van de bestelling schriftelijk heeft bevestigd of met de uitvoering ervan begonnen is.

3.3      Eventuele onjuistheden of onnauwkeurigheden in de orderbevestiging van UNITO dienen binnen 2 dagen na de datum van de bevestiging schriftelijk aan UNITO te worden medegedeeld, bij gebreke daarvan wordt de orderbevestiging beschouwd als een juiste en volledige weergave van de overeenkomst en zal de Klant eraan gebonden worden.

3.4      UNITO is alleen gebonden aan mondelinge toezeggingen of afspraken door UNITO of haar personeel nadat en voor zover UNITO dit schriftelijk heeft bevestigd.

3.5      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eventuele wijzigingen aan het contract.

 

4. Conformiteit

4.1      Indicaties van hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en /of andere kenmerken met betrekking tot de producten van UNITO worden met de grootste zorg opgesteld, maar UNITO kan niet garanderen dat er geen afwijkingen optreden. Deze indicaties moeten daarom als benaderingen worden beschouwd en zijn niet bindend. De Klant moet de conformiteit controleren met hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere kenmerken die door UNITO zijn opgegeven of met UNITO zijn overeengekomen wanneer de producten in bezit worden genomen.

4.2      UNITO is niet gebonden door illustraties, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en citaten.

4.3      De Klant moet ervoor zorgen dat de door hem te bestellen en/of bestelde producten en de bijbehorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle voorschriften die in dit verband door de autoriteiten in het land van bestemming zijn vastgesteld. Het gebruik van de producten en hun conformiteit met overheidsvoorschriften is op risico van de Klant.

 

5. Data en vrijwaring

5.1      De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens en informatie die door of namens hem aan UNITO worden verstrekt. UNITO is enkel verplicht om de opdracht uit te (laten) voeren als de Klant alle gegevens en informatie heeft verstrekt die redelijkerwijs door UNITO worden vereist. Indien UNITO gegevens nodig voor de uitvoering van het contract niet beschikbaar heeft, of niet op tijd of in overeenstemming is met de overeenkomst, of indien de Klant zijn verplichtingen op een andere manier niet nakomt, heeft UNITO het recht om kosten in rekening te brengen voor de gemaakte kosten als gevolg hiervan in overeenstemming met zijn gebruikelijke tarieven.

5.2      Indien een bestelling moet worden uitgevoerd volgens ontwerpen, tekeningen of andere instructies van de Klant, zal UNITO de Klant hiervoor een afzonderlijke prijs aanrekenen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.3      De Klant zal UNITO en haar werknemers vrijwaren voor claims van derden, inclusief werknemers van UNITO, die schade geleden hebben in verband met de uitvoering van het contract als gevolg van de acties van de Klant of zijn nalaten om te handelen, de onjuistheid of onvolledigheid van gegevens of informatie verstrekt door of namens de Klant en/of onveilige situaties in zijn bedrijf of organisatie.

 

6. Beschrijvingen, modellen en bronnen

6.1      Offertes uitgegeven door UNITO, evenals tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, aanbevelingen, specificaties en andere informatie geproduceerd of geleverd door UNITO, (digitale) gereedschappen, ontwerpen, materiaallijsten, (test)producten, (test)apparatuur of de door UNITO ter beschikking gestelde (test)software blijft eigendom van UNITO, ongeacht of de kosten daarvan aan de Klant in rekening worden gebracht.

6.2      Het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten op alle artikelen, aanbevelingen enz., zoals bedoeld in artikel 6.1, die door UNITO worden geproduceerd, al dan niet namens de Klant, of die aan de Klant worden verstrekt, behoren toe aan UNITO.

6.3      De artikelen, aanbevelingen enz. waarnaar wordt verwezen in artikels 6.1 en 6.2 mogen niet worden gekopieerd of openbaar worden gemaakt geheel of gedeeltelijk zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van UNITO en mogen niet worden getoond aan derden, beschikbaar gesteld, verwijderd of verhypothekeerd, behalve met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van UNITO.

6.4      UNITO behoudt het exclusieve recht op de informatie die is vervat in de artikelen, aanbevelingen enz. waarnaar wordt verwezen in artikels 6.1 en 6.2, zelfs als de kosten daarvan aan de Klant in rekening zijn gebracht.

 

7. Consultancy

7.1      UNITO zal naar beste vermogen trachten de resultaten te behalen die zijn beoogd met zijn aanbevelingen, berekeningen, tekeningen en andere verstrekte informatie, maar geeft hiervoor geen garantie. Alle aanbevelingen gedaan door UNITO en ook alle berekeningen, tekeningen en andere specificaties of informatie verstrekt door UNITO (bijvoorbeeld betreffende de kwaliteit, capaciteit en/of resultaten) zijn daarom volledig vrijblijvend en worden door UNITO voorzien als niet-bindende informatie.

7.2      UNITO is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of verlies, in welke vorm en om welke reden dan ook, die voortvloeit uit het advies en/of de informatie als bedoeld in artikel 7.1, behalve in geval van opzet of ernstige nalatigheid van UNITO. De Klant vrijwaart UNITO voor alle aanspraken van derden in dit verband.

7.3      De Klant behandelt alle aanbevelingen, berekeningen, tekeningen, offertes en andere door UNITO verstrekte informatie strikt vertrouwelijk en zal deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor de aanbevelingen, berekeningen, tekeningen, offertes en/of andere informatie zijn bedoeld.

7.4      Het is de Klant niet toegestaan de inhoud van aanbevelingen, berekeningen, tekeningen, offertes en/of andere door UNITO verstrekte informatie te kopiëren, op te nemen of openbaar te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UNITO, of op enige andere manier om deze beschikbaar te maken voor derde partijen, derden hiervan op de hoogte te stellen of hen dergelijke kansen te bieden.

 

8. Intellectueel eigendom

8.1      Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en het ontwerp daarvan, software van UNITO, producten ontwikkeld, vervaardigd of uitgegeven en/of gebruikt door UNITO tijdens de uitvoering van de overeenkomst, inclusief offertes, tekeningen, verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, evenals alle resultaten, inclusief goederen, voortvloeiend uit de diensten berusten bij UNITO, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.2      Het is de Klant verboden enige aanduiding met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de producten, software en/of andere artikelen van UNITO te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.3      UNITO garandeert dat de door haar geleverde producten als zodanig geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Als UNITO toch moet erkennen dat, of als een rechtbank in een gerechtelijke procedure tegen UNITO in een definitieve uitspraak vaststelt dat door UNITO geleverde producten inderdaad inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, dan zal UNITO oftewel de betreffende goederen vervangen door producten die geen inbreuk vormen, of een licentierecht verwerven onder het desbetreffende intellectuele eigendomsrecht, of de betrokken producten terugnemen onder voorwaarde van terugbetaling van de voor hen betaalde prijs, minus de afschrijvingen die als gebruikelijk worden beschouwd, naar keuze van en uitsluitend ter beoordeling van UNITO. In dergelijk geval is UNITO de Klant geen verdere schadevergoeding verschuldigd en is deze niet verplicht om de Klant in dit verband schadeloos te stellen in juridische of andere procedures.

8.4      Indien een bestelling moet worden uitgevoerd in overeenstemming met ontwerpen, tekeningen of andere instructies van de Klant, garandeert de Klant dat dit niet resulteert in een inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten of andere rechten van derden. De Klant vrijwaart UNITO voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit een inbreuk op hun intellectuele of industriële eigendomsrechten, ongeacht of deze betrekking hebben op schadevergoeding.

 

9. Prijzen

9.1      Prijzen die door UNITO worden genoemd of die zijn overeengekomen met UNITO zijn inclusief verpakkingskosten, maar exclusief btw, invoer- en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen die zijn opgelegd of in rekening worden gebracht met betrekking tot de producten en het vervoer ervan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

9.2      Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de door UNITO genoteerde prijzen in euro' en berekend voor levering EXW (Incoterms 2010).

9.3      UNITO is gerechtigd een toeslag in rekening te brengen ter dekking van de order- en administratiekosten voor bestellingen onder een door UNITO vastgestelde grootte, in overeenstemming met de bij UNITO geldende regels op het moment dat het contract wordt gesloten.

9.4      Met betrekking tot producten die nog niet zijn geleverd, behoudt UNITO zich het recht voor om verkoopprijzen, kortingen en/of verkoopvoorwaarden te wijzigen met betrekking tot de prijzen, kortingen en/of verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op de dag van levering. In dat geval heeft de Klant het recht om het contract, voor zover het nog niet is uitgevoerd, te annuleren door middel van een aangetekende brief verzonden naar UNITO binnen 8 dagen na kennisgeving van de wijziging, tenzij de wijziging in zijn voordeel is.

9.5      Indien kostenbepalende factoren, waaronder belastingen, accijnzen, invoerrechten, wisselkoersen, lonen, prijzen van goederen en/of diensten (al dan niet verkregen van derden door UNITO), wijzigen na het aanbod en/of de conclusie van een contract heeft UNITO het recht om de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

9.6      Indien UNITO zich ertoe verbindt aanvullende diensten te verlenen zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs in de overeenkomst is vastgelegd, is UNITO gerechtigd om een redelijke vergoeding voor die extra diensten in rekening te brengen.

 

10. Betaling

10.1    Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de betaling van UNITO-facturen voorafgaand aan de levering te worden voldaan in de valuta die op de factuur is vermeld en uitsluitend op de wijze als aangegeven op de factuur.

10.2    UNITO heeft te allen tijde het recht om de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verzoeken en/of anderszins om zekerheid voor betaling te vragen.

10.3    UNITO is gerechtigd om afzonderlijk te factureren voor deelleveringen.

10.4    Indien een betaling niet tijdig is ontvangen, wordt een rentebetaling van 1% per week over het openstaande bedrag berekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt beschouwd, verschuldigd op het factuurbedrag door de Klant zonder verdere ingebrekestelling.

10.5    Alle kosten in verband met incasso zijn voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te innen bedrag, met een minimum van EUR 200.

10.6    De Klant ziet af van elk recht op verrekening van bedragen die door beide partijen verschuldigd zijn. UNITO is altijd gerechtigd om af te trekken wat zij de Klant verschuldigd is van hetgeen de Klant en/of aan de Klant gelieerde bedrijven UNITO verschuldigd zijn, al dan niet betaalbaar.

10.7    Het volledige factuurbedrag is onmiddellijk en volledig verschuldigd indien een overeengekomen termijnbedrag niet direct op de vervaldag wordt voldaan en ook als de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, (tijdelijke) surséance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsaneringsregels (WSNP) op hem van toepassing worden verklaard of er een aanvraag wordt ingediend voor de benoeming van een curator voor hem, indien de artikelen en/of claims van de Klant eraan verbonden zijn, indien de Klant overlijdt, in liquidatie gaat of wordt geliquideerd. Indien een van de bovengenoemde situaties zich voordoet, is de Klant verplicht UNITO hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10.8    Door de Klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van de verschuldigde kosten en vervolgens ter voldoening van de verschuldigde rente en tenslotte van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 

11. Leveringsduur en levering

11.1    Aangeboden en overeengekomen levertijden zijn bij benadering en mogen nooit worden beschouwd als finale deadline. Overschrijding van een levertijd verplicht UNITO niet tot schadevergoeding en geeft Klant evenmin het recht om zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet na te leven of op te schorten. De Klant heeft echter het recht om het contract te annuleren indien en voor zover UNITO de bestelling niet binnen een door de Klant vastgestelde redelijke termijn uitvoert, die ten minste gelijk is aan de oorspronkelijk opgegeven of overeengekomen levertijd. In dat geval is UNITO geen vergoeding verschuldigd.

11.2    De levertijd is gebaseerd op de werkomstandigheden die van toepassing zijn op het moment dat het contract wordt gesloten en op de tijdige levering van de items die UNITO nodig heeft om te voldoen aan het contract. Als er vertraging optreedt als gevolg van een wijziging in de werkomstandigheden en / of de late levering van items die door UNITO worden vereist, wordt de levertijd verlengd voor zover dit nodig is.

11.3    De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die optreedt aan de zijde van UNITO als gevolg van het niet-naleven door de Klant van enige verplichting die voortvloeit uit het contract of de samenwerking waarom van hem wordt gevraagd met betrekking tot de uitvoering van het contract.

11.4    De producten zijn vanaf het moment van aflevering voor risico van de Klant. Het eigendom van de producten gaat over op de Klant bij levering, met inachtneming van artikel 15.

11.5    De Klant is verplicht om de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming te accepteren. De Klant moet zorgen voor voldoende laad- en losfaciliteiten en voor een snelle lossing.

11.6    Laden en lossen alsmede het inpakken, opnieuw inpakken en verpakken zijn voor rekening en risico van de Klant, ook als UNITO hierbij assistentie verleent.

11.7    Indien de Klant de producten niet accepteert of niet afhaalt of laat afhaalt, worden deze voor rekening en risico van de Klant opgeslagen zolang UNITO dit wenselijk en/of noodzakelijk acht. In dit geval, en ook in het geval van een andere (toerekenbare) fout van de Klant, heeft UNITO te allen tijde de bevoegdheid om naleving van de overeenkomst te eisen, of om de overeenkomst (buitenrechtelijk) te annuleren op optie van UNITO en onverminderd het recht op vergoeding van de geleden schade en de verloren winst, inclusief de kosten van de opslag.

11.8    UNITO is niet verplicht om aan een verzoek van de Klant om opnieuw of later te leveren tegemoet te komen. Indien UNITO dit toch doet, zijn de kosten die hiermee gemoeid zijn, voor rekening van de Klant.

11.9    UNITO is gerechtigd om een overeenkomst in delen uit te voeren en betaling te eisen van het deel van het contract dat wordt uitgevoerd.

11.10  Onverminderd de bepalingen van artikel 4.3 bepaalt UNITO de manier waarop de producten worden verpakt.

 

12. Annulering en compensatie

12.1    De Klant kan een bepaalde bestelling niet annuleren. Indien de Klant toch een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht UNITO te vergoeden voor alle redelijke kosten gemaakt voor het uitvoeren van die bestelling, het werk van UNITO en het verlies van winst door UNITO, plus BTW.

 

13. Overmacht

13.1    Indien UNITO door overmacht niet aan de overeenkomst kan voldoen, heeft UNITO het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij bijgevolg niet langer gebonden zijn aan enige levertijd. In dat geval heeft de Klant geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

13.2    Een geval van overmacht omvat elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, weglating of ongeval buiten de redelijke controle van UNITO en omvat in het bijzonder (zonder beperking): (i) stakingen, uitsluitingen of andere sociale acties; (ii) burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanslag of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (al dan niet verklaard) of bedreiging of voorbereiding op oorlog; (iii) brand, ontploffing, storm, overstroming, aardbeving, bodemdaling, epidemische of andere natuurramp; (iv) onmogelijkheid van het gebruik van spoorwegen, scheepvaart, vliegtuigen, motorvervoer of andere middelen van openbaar of particulier vervoer; (v) onmogelijkheid van het gebruik van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken; (vi) de wetten, decreten, wetten, voorschriften of beperkingen van een regering; (vii) defecten in machines; en (viii) de niet-levering of late levering van producten of diensten aan UNITO door derden die door UNITO zijn ingeschakeld.

13.3    Indien zich een situatie van overmacht voordoet, heeft UNITO het recht om het contract met betrekking tot het niet-uitvoerbare deel te annuleren door middel van een schriftelijke verklaring. Indien de overmachttoestand langer dan 90 dagen duurt, heeft de Klant het recht om de overeenkomst met betrekking tot het niet-uitvoerbare deel te annuleren door middel van een schriftelijke verklaring.

13.4    Indien UNITO in het geval van overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is UNITO gerechtigd het reeds geleverde deel afzonderlijk te factureren dan wel desgevallend beschikbaar te stellen voor levering, en is de Klant verplicht deze factuur te betalen alsof deze verband houdt met een afzonderlijke overeenkomst.

 

14. Garantie en klachten

14.1    UNITO garandeert de deugdelijkheid van de door haar geleverde producten en diensten in overeenstemming met wat de Klant redelijkerwijs mag verwachten op grond van het contract. Mochten zich toch gebreken voordoen in de door UNITO geleverde producten als gevolg van fabricage- en/of materiaalfouten, dan zal UNITO deze gebreken herstellen (of laten repareren) of de componenten leveren die nodig zijn voor reparatie (of laten leveren), alle vervangen of een deel van de producten in kwestie of een redelijke prijsverlaging, naar keuze en uitsluitend ter beoordeling van UNITO. Deze garantie geldt gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden na levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

14.2    In ieder geval dekt de garantie geen gebreken die zich voordoen door of (gedeeltelijk) als gevolg van:

a. gebruikelijke slijtage;

b. het falen van (het personeel van) de Klant om instructies of voorschriften na te leven, of als gevolg van een ander dan het voorziene normale gebruik;

c. onjuiste opslag, onderhoud of gebruik door de Klant of eindgebruiker;

d. werkzaamheden door derden, montage/installatie of reparatie door derden of door de klant, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNITO;

e. de toepassing van overheidsvoorschriften met betrekking tot de aard of de kwaliteit van de gebruikte materialen;

f. producten geproduceerd en geleverd volgens ontwerpen, tekeningen of andere instructies van de Klant;

g. zaken die door de klant zijn geleverd aan UNITO voor de verwerking of uitvoering van een bestelling of die in overleg met de Klant zijn gebruikt;

h. componenten die door UNITO zijn verkregen van derden, voor zover deze derden UNITO geen garantie hebben verstrekt;

i. de verwerking van de producten door de Klant, tenzij UNITO in zijn documentatie, brochures enz. uitdrukkelijk een bepaalde verwerkingsmethode heeft aangegeven of hiervoor schriftelijke toestemming heeft voor gegeven zonder voorbehoud;

j. vandalisme, weersomstandigheden of andere externe oorzaken.

14.3    De Klant dient de geleverde producten onmiddellijk na levering te onderzoeken of te laten onderzoeken, bij gebreke waarvan elk recht om te klagen en/of een garantie vervalt. Klachten met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten en transportschade dienen onmiddellijk te worden genoteerd op de verzend- of leveringsbon, bij gebreke waarvan de op de zending of pakbon vermelde hoeveelheden afdoende bewijs zullen vormen ten aanzien van de Klant van het feit dat de juiste hoeveelheden producten zijn ontvangen en dat deze producten zijn ontvangen zonder transportschade.

14.4    De Klant dient UNITO bij aangetekende brief op de hoogte te stellen van eventuele klachten met betrekking tot de producten, diensten en/of de uitvoering van de overeenkomst binnen 8 dagen nadat de Klant het gebrek heeft ontdekt of 8 dagen nadat de Klant het gebrek redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Als klachten niet tijdig worden ingediend, vervallen alle claims met betrekking tot UNITO.

14.5    Indien de Klant een klacht indient, is de Klant verplicht om UNITO de mogelijkheid te bieden de producten te onderzoeken om de tekortkoming vast te stellen. De Klant is verplicht om de producten waarover een klacht is ingediend ter beschikking te houden van UNITO, bij gebreke waarvan elk recht op specifieke uitvoering, reparatie, ontbinding en/of schadevergoeding vervalt.

14.6    Verkochte producten mogen alleen om welke reden dan ook worden geretourneerd naar UNITO, na voorafgaande schriftelijke toestemming en verzending en/of andere instructies van UNITO. Het transport en alle bijbehorende kosten zijn voor rekening van de Klant. De producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Klant. UNITO vergoedt de transportkosten als wordt vastgesteld dat er een toerekenbare fout is aan de kant van UNITO.

14.7    Eventuele gebreken met betrekking tot een deel van de geleverde producten geven de Klant niet het recht om de gehele zending geleverde producten te weigeren.

14.8    Elk recht op garantie of reclamatie vervalt indien de producten verkeerd zijn vervoerd, gehanteerd, gebruikt, behandeld of opgeslagen of in strijd met de door of namens UNITO gegeven instructies, of indien de gebruikelijke maatregelen/voorschriften niet zijn nageleefd, en ook als de Klant niet heeft voldaan aan enige verplichting tegenover UNITO die voor hem voortvloeit uit het onderliggende contract, of niet op gepaste wijze of op tijd heeft voldaan.

14.9    Klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.

14.10  Nadat een fout is ontdekt in een product of dienst, is de Klant verplicht alles te doen om schade te voorkomen of te beperken, en dit omvat uitdrukkelijk een mogelijke onmiddellijke opschorting van gebruik, behandeling, verwerking en/of verkoop.

14.11  De Klant dient UNITO schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele onnauwkeurigheden in de facturen binnen 5 werkdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

 

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1    UNITO behoudt de eigendom van de geleverde of te leveren producten, totdat haar claims met betrekking tot de geleverde of te leveren producten volledig door de Klant zijn voldaan, inclusief de claims die voortvloeien uit de niet-naleving van een of meer contracten.

15.2    Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, heeft UNITO het recht om de producten te recupereren (of te laten recupereren) op de plaats waar ze zich bevinden, op kosten van de Klant.

15.3    De Klant heeft niet het recht om producten te verpanden die nog niet zijn betaald of om de eigendom ervan over te dragen, anders dan in het kader van de normale zakelijke praktijk.

15.4    De Klant is verplicht de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen bij het opslaan van de geleverde producten onder eigendomsvoorbehoud en deze als herkenbaar eigendom van UNITO op te slaan.

15.5    De Klant heeft geen recht van retentie ten opzichte van UNITO met betrekking tot de door UNITO geleverde producten.

 

16. Aansprakelijkheid

16.1    Met uitzondering van het bepaalde in artikel 14, heeft de Klant geen enkele vordering op UNITO wegens fouten in of met betrekking tot de producten en/of diensten geleverd door UNITO. Daarom is UNITO niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade of verlies, inclusief persoonlijk letsel en schade aan eigendommen, emotionele schade, gevolgschade (bedrijfsschade en/of verlies als gevolg van een staking van de bedrijfsactiviteit) en enig ander verlies of schade als gevolg van welke oorzaak dan ook, behalve in het geval van een grove fout of nalatigheid van haar kant.

16.2    UNITO is evenmin aansprakelijk in de bovengenoemde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, inclusief (grove) nalatigheid of opzet van deze personen.

16.3    UNITO is niet aansprakelijk voor inbreuken op octrooien, licenties en/of andere rechten van derden die voortvloeien uit het gebruik van gegevens die door of namens de Klant zijn verstrekt. Evenmin is UNITO aansprakelijk voor schade aan of verlies van grondstoffen, halffabricaten, modellen en/of andere items die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

16.4    Schade aan producten veroorzaakt door schade aan of vernietiging van verpakking is voor rekening en risico van de Klant.

16.5    Indien UNITO een recht van opschorting of annulering uitoefent op basis van feiten en/of omstandigheden die toen op dat moment bekend waren, terwijl later onherroepelijk wordt vastgesteld dat een dergelijk recht onjuist is gebruikt, is UNITO niet aansprakelijk en niet verplicht om enige vergoeding voor verlies te betalen, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid aan haar kant.

16.6    In alle gevallen waarin UNITO, onverminderd het bepaalde in artikel 16, gehouden is tot schadevergoeding, zal deze vergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten die hebben geleid tot de schade of in verband daarmee waarmee de schade is veroorzaakt. Als de schade wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van UNITO, zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar in het betreffende geval is uitgekeerd.

16.7    Elke vordering op UNITO, met uitzondering van die welke door UNITO wordt erkend, vervalt na het eenvoudige verstrijken van een periode van 12 maanden vanaf het moment waarop de vordering ontstond.

16.8    De Klant vrijwaart UNITO, haar werknemers en ondersteunde partijen die door haar zijn ingeschakeld om het contract uit te voeren tegen elke claim van derden, inclusief claims op basis van productaansprakelijkheid, in verband met de uitvoering van het contract door UNITO, ongeacht de oorzaak, en ook tegen de als gevolg daarvan door UNITO gemaakte kosten.

 

17. Vertrouwelijkheid

17.1    De Klant verbindt zich tot strikte geheimhouding van de knowhow, ontwerpen, tekeningen, prototypen, marketingplannen, prijzen, informatie en andere vertrouwelijke bedrijfsinformatie van UNITO waarvan hij kennis neemt ("Vertrouwelijke Informatie"). De Klant zal alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie te respecteren. De Klant zal op geen enkele manier Vertrouwelijke Informatie overdragen aan derden.

17.2    Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie waarvan de Klant kan aantonen dat (a) het in zijn bezit was voordat het door UNITO werd bekendgemaakt; (b) het algemeen bekend is; (c) het rechtmatig is verkregen van een derde partij, zonder inbreuk te maken op een eventuele geheimhoudingsverplichting jegens UNITO; (d) deze door haar onafhankelijk is ontwikkeld zonder direct of indirect gebruik van Vertrouwelijke Informatie.

 

18. Vertegenwoordiging

18.1    Indien de Klant optreedt namens een of meer andere partijen, is hij tegenover UNITO aansprakelijk alsof hij zelf de Klant was, onverminderd de aansprakelijkheid van de andere partijen.

 

19. Overdracht van rechten en plichten

19.1    Alle overeenkomsten tussen UNITO en de Klant zijn bindend voor hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

19.2    De Klant mag een overeenkomst of een van de rechten of verplichtingen die eruit voortkomen niet overdragen, toewijzen, in rekening brengen, uitbesteden of op een andere manier verwijderen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UNITO.

19.3    UNITO kan op elk moment gedurende de looptijd van de overeenkomst een overeenkomst, of enige van haar rechten of verplichtingen die daaruit voortvloeien, overdragen, toewijzen, in rekening brengen, uitbesteden of er op een andere manier van ontdoen.

 

20. Slotbepalingen

20.1    De ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling van deze voorschriften of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen. UNITO en de Klant zijn verplicht bepalingen die nietig zijn of nietig worden verklaard te vervangen door geldige bepalingen die, voor zover mogelijk, dezelfde betekenis hebben als de ongeldige of nietig verklaarde bepaling.

20.2    De overeenkomst(en) tussen UNITO en de Klant worden gereguleerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

20.3    Eender welke toepasselijkheid van internationale verdragen op de verkoop van roerende zaken die partijen niet-toepasselijk kunnen verklaren, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. In het bijzonder is de toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (CISG 1980) uitgesloten.

20.4    De rechtbanken in het arrondissement Limburg, Nederland, zijn exclusief bevoegd voor alle aangelegenheden met betrekking tot de overeenkomst(en) tussen UNITO en de Klant, tenzij een andere rechtbank bevoegd is op grond van dwingend recht. Beide partijen doen hun uiterste best om een geschil op minnelijke wijze te beslechten. In afwijking van deze bepaling zal UNITO ook en te allen tijde gerechtigd zijn om een geschil of claim voor te leggen aan de bevoegde rechtbank voor de plaats waar de Klant zijn geregistreerde of feitelijke vestigingsplaats heeft.